НАЧАЛО
02 931 16 51
0884 38 30 30
Skype
Бързо търсене
Тип: Продава
Отдава
Вид:
Цена: до
Номер: на оферта
Район:
 
Избери вид имот
Полезни връзки


РекламаИнформация предоставяна от декларация GDRP

Водени от принципите, че всяко обработване на лични данни, следва да бъде законосъобразно, добросъвестно и прозрачно, „ ЕМ ИМОТИ“  ООД („Дружеството“, „Ние“) в качеството на Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на лични данни, Ви предоставя изискваната информация от приложимото законодателство, за съществуването на операции по обработването и защитата на Вашите лични данни във връзка с изпълнението на договорните взаимоотношения.

ЕМ ИМОТИ“  ООД търговско дружество, собственик на търговска марка Агенция София,вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 130185118, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София, бул. „ Христо Ботев”№ 77, ет. 2,начин за контакт  02 9311651, 0898606551, електронна поща: sofia_agency@abv.bg

Какви категории Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с договорните взаимоотношения са следните:

·         Име, презиме, фамилия,

·         ЕГН

·         Контакти: електронна поща, адрес, телефон

·         Адрес: постоянен

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е във връзка със сключване на договор поръчка за покупка, или продажба на недвижим имот, необходими за подготовка и сключване на последващи предварителни и окончателни договори.

Категории получатели на Вашите лични данни извън дружестовото

Дружеството зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При изпълнение на законовите си задължения като страна по договор в възможно да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

Доставчици на услуги на дружеството: адвокати, консултанти, нотариуси и др. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на законово основание за това и/или въз основа на писмен договор или друг правен акт с получателите на Вашите лични данни, като се гарантира адекватно ниво на защита.

Законово определени Държавни административни структури и органи: Агенция по вписванията, Направление Архитектура и Градоустройство и др.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Дружеството:

·         Да получите достъп до обработваните Ваши лични данни, както и да получите копие от тях

·         При непълнота или неточност в данните, личните Ви данни да бъдат коригирани

·         Да поискате данните ви да бъдат заличени, когато данните Ви се обработват незаконосъобразно

·         В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена- при наличие на правен спор с дружеството до неговоро решаване и др.

·         Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно четим формат.

 

Дружеството не е въвело процедури за изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, нито за видеонаблюдение и/или средствата за електронна комуникация на работното място, предоставени от дружеството (интернет, телефон, мобилен телефон), с цел предотвратяване на злоупотреби. Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката на Дружеството за упражняване на правата на субектите на личните данни. Може да се свържете с нас на следния адрес: България, София 1000, бул. „Христо Ботев“ № 77 ет.2, начин на контакт: 0898606551, електронна поща: sofia_agency@abv.bg

Право да подадете жалба до надзорния орган по прилагане на Регламента в България до съда, до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това, както и право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до Вас решение със задължителен характер на надзорен орган. Как да се свържете с КЗЛД?

Комисия за защита на личните данни

1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: 02/9153518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Долуподписаният/ната.....................................................................................................................................................................................................

ЕГН:........................................

 

С подписването на настоящият документ заявявам, че получих настоящата информация и съм запознат/а със съдържанието й.

 

Дата: ......................                                                 Подпис:...........................

НАЧАЛО :: ПРОДАЖБИ :: НАЕМИ :: ВАКАНЦИОННИ :: УСЛУГИ :: ПРОЦЕДУРИ :: НОВИНИ :: ДОБАВИ ОБЯВА :: КОНТАКТИ ::
E-mail panel Administration panel Created by - 123.bg